Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

background-image

Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α.ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

1. Τι είναι η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι ο φορέας που σύστησαν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών COSMOTE, VODAFONE και NOVA (εταιρείες κινητών επικοινωνιών), που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά, σκοπός του οποίου είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητών επικοινωνιών. Πηγές των δεδομένων και αποδέκτες της πληροφορίας που θα προκύπτει από το αρχείο θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών, που εκάστοτε συμμετέχουν στο Φορέα.

Τα κριτήρια ένταξης στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι τα εξής:

  1. οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα (90) ημέρες.
  2. ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας.

Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών θα συμβουλεύονται την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ πριν τη σύναψη σύμβασης με τους νέους πελάτες τους, στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου. Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ή όχι και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Σημαντική σημείωση: Ως ληξιπρόθεσμη νοείται η οφειλή που παραμένει ανεξόφλητη μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ΄ αυτού.

2. Ποιος είναι ο σκοπός της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Σκοπός της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι η σύσταση και η λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (συνέπειας) συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των συμβαλλομένων Παρόχων, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψηφίου πελάτη είτε νέας σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας είτε φορητότητας αριθμού σε έτερο Πάροχο. Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ δεν εξυπηρετεί αιτήματα διακανονισμού οφειλών και λοιπών μη σχετικών αιτημάτων με αυτήν.

Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

1. Τι στοιχεία έχει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ για μένα;

Εφόσον ένας πελάτης εταιρείας κινητών επικοινωνιών, εξ’ αυτών που εκάστοτε θα συμμετέχουν στον Φορέα, ενεργός ή αποσυνδεδεμένος, διατηρεί οφειλές που εμπίπτουν σε μια από τις δυο παραπάνω κατηγορίες (βλ. Ερ.1, χωρίς να έχει προβεί σε διακανονισμό, η αντίστοιχη εταιρία, κατόπιν πρότερης ενημέρωσής του, θα διαβιβάσει στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ τα στοιχεία του, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στο Α.Φ.Μ. (ή Α.Δ.Τ. για ημεδαπούς) ή αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο και κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς (δηλ. «α.» ή «β.»).

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ενδέχεται να λάβει τα Δεδομένα σας (Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ. αν είστε ημεδαπός, Α.Φ.Μ. ή αριθμό διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης αν είστε αλλοδαπός, Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), καθώς και τη διεύθυνση Αλληλογραφίας σας (οδός, αριθμός, Τ.Κ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) απευθείας από εσάς στην περίπτωση που μας υποβάλλετε κάποιο αίτημα για άσκηση δικαιώματος/ ερώτημα/ παράπονο.

Γ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

1. Με ποιο τρόπο ενημερώνεστε για την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Η ενημέρωση σας γίνεται από:

  • τους Παρόχους με ανακοίνωση για την ύπαρξη της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στις ιστοσελίδες τους και συμπερίληψη σχετικού όρου στα συμβόλαια νέων συνδρομητών.
  • την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ μέσω της ιστοσελίδας της www.telegnous.gr και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) 210-6180011.

2. Έχει η εταιρεία μου υποχρέωση να με ενημερώσει για τα στοιχεία του αρχείου σας;

Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών οφείλουν να ενημερώνουν το σύνολο της πελατειακής τους βάσης συνδρομητών συμβολαίου που αφορά υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών για την λειτουργία και τον σκοπό του αρχείου της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνουν ατομικά τους συνδρομητές, όταν αυτοί πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, αναφορικά με την επικειμένη ένταξή τους, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα και εύλογη προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

3. Πώς μπορώ να μάθω αν είμαι στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Οι συνδρομητές που πληρούν τα κριτήρια ένταξης (βλ. Ερ. 1) θα ενημερώνονται εγκαίρως από τον πάροχό τους (π.χ. μέσω λογαριασμού ή επιστολής ή/και γραπτού μηνύματος) για την δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων τους στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, οπότε και θα τους παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχετε λάβει καμία σχετική ενημέρωση και εντούτοις εκτιμάτε ότι ενδέχεται να διατηρείτε οφειλές σε εταιρεία κινητών επικοινωνιών που εντάσσονται σε μια από τις δύο κατηγορίες της Ερ. 1, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Υπηρεσίες» και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την υποβολή προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ «Αίτησης Πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα».

Δ. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

1. Είναι όλοι οι συνδρομητές όλων των δικτύων στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, ανεξάρτητα από την οικονομική συμπεριφορά τους;

Στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ περιέχονται μόνον στοιχεία συνδρομητών των οποίων οι οφειλές προς την εταιρεία κινητών επικοινωνιών εμπίπτουν σε μια από τις δύο κατηγορίες της Ερ. 1  και οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε διακανονισμό ή εξόφληση οφειλών.

2. Πώς μπορώ να βγω από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρείται από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Με την τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής στην εκάστοτε εταιρεία κινητών επικοινωνιών, η εταιρεία διαγράφει άμεσα την εγγραφή από το αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ.

3. Αν στο παρελθόν έχω απλώς καθυστερήσει να πληρώσω (αλλά τελικά πλήρωσα), μπαίνω στο αρχείο που χειρίζεται η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Εφόσον έχετε εξοφλήσει την οφειλή σας, η εταιρεία κινητών επικοινωνιών υποχρεούται να αφαιρέσει τα στοιχεία σας από το αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, εφόσον είχαν διαβιβαστεί. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Υπηρεσίες» και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την υποβολή «Αίτησης Διαγραφής προσωπικών δεδομένων».

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΏΝ

1. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Έχετε δικαίωμα Πρόσβασης.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ εάν είστε καταχωρημένοι στη Κοινή Βάση. Αν είστε καταχωρημένοι μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, ποιος Πάροχος τα καταχώρησε, σε ποιους τα δίνουμε, ποιος Πάροχος τα έχει αναζητήσει, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, ήτοι μη μετάδοσης αυτών.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μεταδοθεί η πληροφορία εάν είστε ή δεν είστε καταχωρημένοι στη βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίοι θα ενημερώνονται σε περίπτωση αναζήτησης των στοιχείων σας στη βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ότι δεν επιθυμείτε τη μετάδοση της εν λόγω πληροφορίας.

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης του δικαιώματος Εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, ήτοι δικαίωμα μετάδοσης αυτών.

Στην περίπτωση αυτή, αίρεται η μη μετάδοση των Δεδομένων που σας αφορούν στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίοι θα ενημερώνονται σε περίπτωση αναζήτησης των στοιχείων σας στη βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ εάν είστε ή δεν είστε καταχωρημένος σε αυτήν.

2. Πώς μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας χρησιμοποιώντας τα πρότυπα Αιτήσεων που είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ . Αν επιλέξετε να στείλετε την Αίτηση σας ταχυδρομικά, αφού συμπληρώσετε την Αίτηση, θα βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω του gov.gr και θα την αποστείλετε στη διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Ριζαρείου 12, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15233.) υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

Αν επιλέξετε να στείλετε την Αίτηση σας ηλεκτρονικά, αφού συμπληρώσετε την Αίτηση, είτε θα ακολουθήσετε την ανωτέρω διαδικασία επικύρωσης είτε από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω του portal gov.gr είτε θα χρησιμοποιήσετε εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ηλεκτρονική υπογραφή με συνοδεία σχετικού ψηφιακού πιστοποιητικού) και θα την αποστείλετε στο info@telegnous.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Στην περίπτωση που η υποβολή του Αιτήματος σας γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, εκτός εάν ζητήσετε να σας αποσταλεί με άλλον τρόπο.

Για να υποβάλλετε την Αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του portal gov.gr θα πρέπει να επιλέξετε την ενότητα Υπεύθυνη Δήλωση με ελεύθερο κείμενο και στο ελεύθερο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης να συμπεριλάβετε το περιεχόμενο του αιτήματός σας, δηλ. ποιο από τα δικαιώματά σας θέλετε να ασκήσετε. Στο πεδίο ελεύθερου κειμένου της δήλωσης θα πρέπει επίσης να συμπληρώσετε και τον επιθυμητό τρόπο με τον οποίο θέλετε να λάβετε την απάντησή μας.

3. Πώς μπορώ να εκδώσω την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr;

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:

  • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank
  • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

Για να υποβάλλετε την Αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του portal gov.gr θα πρέπει να επιλέξετε την ενότητα Υπεύθυνη Δήλωση με ελεύθερο κείμενο και στο ελεύθερο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης να συμπεριλάβετε το περιεχόμενο του αιτήματός σας, δηλ. ποιο από τα δικαιώματά σας θέλετε να ασκήσετε. Στο πεδίο ελεύθερου κειμένου της δήλωσης θα πρέπει επίσης να συμπληρώσετε και τον επιθυμητό τρόπο με τον οποίο θέλετε να λάβετε την απάντησή μας.

4. Είναι δεκτή η ψηφιακή υπογραφή στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ισχύος της;

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 ή/και ΠΔ 150/2001 είναι ανάλογη της ιδιόχειρης υπογραφής (βεβαιωθείσας από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα). Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για την ηλεκτρονική υπογραφή απαιτείται η έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ο κατάλογος με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης βρίσκεται εδώ.

Η Τηλεγνούς ΙΚΕ αποδέχεται αιτήσεις συνδρομητών που φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

5. Υπάρχει δυνατότητα να μη διαβιβάζονται τα δεδομένα μου από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών;

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα εφόσον είστε ενταγμένος στο αρχείο και υποβάλλετε στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ «Αίτηση Εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» (Το σχετικό πρότυπο Αίτησης βρίσκεται στην κατηγορία «Υπηρεσίες»). Στην περίπτωση αυτή, σε τυχόν αναζήτηση των δεδομένων σας από άλλη εταιρεία κινητών επικοινωνιών προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ θα ενημερώνει την εταιρεία ότι δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και για την εύρεση της σχετικής αίτησης παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στη σελίδα «Υπηρεσίες».

6. Πώς μπορώ να πληροφορηθώ σχετικά με το ποια εταιρεία κινητών επικοινωνιών έχει αναζητήσει στοιχεία μου;

Μπορείτε να ζητήσετε την ανωτέρω πληροφορία με υποβολή Αίτησης Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, η οποία βρίσκεται εδώ. Κατά την συμπλήρωση της Αίτησης θα πρέπει να επιλέξετε το κυτίο «Ποιος Πάροχος τηλεπικοινωνιών έχει αναζητήσει τα στοιχεία μου». Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης θα βρείτε επί του εντύπου.

7. Σε πόσες ημέρες θα απαντήσει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ σε αίτημά μου;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

8. Πού μπορώ να απευθυνθώ για την εξέλιξη των αιτήσεων μου;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6180011, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι.

9. Πού μπορώ να στείλω αίτημα μου προς ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Μπορείτε να στέλνετε τα αιτήματα σας ταχυδρομικώς διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Ριζαρείου 12, Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15233.) ή ηλεκτρονικά στο info@telegnous.gr υπόψη DPO.

10. Μπορώ να κάνω νέα σύνδεση ή να μεταφερθώ σε άλλο Πάροχο μέσω φορητότητας αν είμαι στην Κοινή Βάση;

Οι Πάροχοι δεν μπορούν να σας αποκλείσουν από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (σύνδεση στο δίκτυο τους, φορητότητα), αλλά μπορούν να συμβουλεύονται την Κοινή Βάση για να σας καθοδηγήσουν κατάλληλα σε ένα οικονομικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις οικονομικές σας δυνατότητες ή να κρίνουν αν απαιτείται να δώσετε εγγύηση.