Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

background-image

Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η σύσταση και η λειτουργία της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διέπονται από το Νόμο 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR), την με αρ. 1/2015 Γνωμοδότηση και την με αρ. 28/2017 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.