Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

background-image

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΕ (έδρα Ριζαρείου 12, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233, με Α.Φ.Μ. 800755496 και Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, τηλ.2106180011, e-mail: info@telegnous.gr).
Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στο τηλέφωνο 2106180011 ή στην Δ/νση Ριζαρείου 12, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@telegnous.gr

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος "προσωπικά δεδομένα", όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων όπως ΑΦΜ, ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, χώρα έκδοσης, κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός συνδρομητή-πελάτη κάποιου ή κάποιων εκ των Παρόχων, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ η Eπεξεργασία Δεδομένων περιορίζεται στις εξής πληροφορίες: ΑΦΜ, ΑΔΤ, αριθμό διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, χώρα έκδοσης, κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός συνδρομητή-πελάτη κάποιου ή κάποιων εκ των Παρόχων.

Τι είναι το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης;

Το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης / Κοινή βάση Πληροφόρησης/ Κοινό Αρχείο (στο εξής «Κοινή Βάση») είναι ένα πληροφοριακό σύστημα στο οποίο οι Πάροχοι καταχωρούν τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών-πελάτων.

Ποιες πληροφορίες σας συλλέγουμε;

Εάν ανήκετε:

 • στην κατηγορία «α», δηλαδή στους ενεργούς συνδρομητές εταιρειών κινητών επικοινωνιών και έχετε οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα (90) ημέρες. Πρόκειται για ενεργούς συνδρομητές που εξακολουθούν να είναι ενεργοί σε ένα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και η ένταξή τους στη Κοινή Βάση αποσκοπεί στην ενημέρωση των υπόλοιπων Παρόχων σε περίπτωση που συγκεκριμένος συνδρομητής επιχειρήσει την ενεργοποίηση συνδέσεων στα υπόλοιπα δίκτυα (ένα ή/και στα άλλα). Για την σχετική καταχώρηση συνυπολογίζονται οι οφειλές από όλες τις συμβάσεις του ίδιου συνδρομητή (ίδιο ΑΦΜ) στον ίδιο Πάροχο.
  ή
 • στην κατηγορία «β», δηλαδή στους συνδρομητές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας, εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ανεξαρτήτως ποσού, δεν έχουν εξοφλήσει κανένα λογαριασμό ούτε έχουν προβεί σε διακανονισμό της οφειλής τους. Η ένταξη των συνδρομητών αυτών στη Κοινή Βάση αποσκοπεί στην ενημέρωση των υπολοίπων Παρόχων, εάν συγκεκριμένος συνδρομητής επιχειρήσει την ενεργοποίηση συνδέσεων σε ένα ή και στα υπόλοιπα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή εάν επιχειρήσει να μεταφερθεί και σε άλλο δίκτυο μέσω διαδικασίας φορητότητας.

O Πάροχος σας καταχωρεί στην Κοινή Βάση τα εξής στοιχεία σας:

 • Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ. αν είστε ημεδαπός
 • Α.Φ.Μ. ή αριθμό διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης αν είστε αλλοδαπός
 • ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο
 • κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς (δηλ. «α.» ή «β.»)

Στην Κοινή Βάση περιέχονται μόνο Δεδομένα συνδρομητών των οποίων οι οφειλές προς τον Πάροχο εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες «α» ή «β».

Ενδέχεται να λάβουμε τα ανωτέρω Δεδομένα σας (Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ. αν είστε ημεδαπός, Α.Φ.Μ. ή αριθμό διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης αν είστε αλλοδαπός, Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), καθώς και τη διεύθυνση Αλληλογραφίας σας (οδός, αριθμός, Τ.Κ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) απευθείας από εσάς στην περίπτωση που μας υποβάλλετε κάποιο αίτημα για άσκηση δικαιώματος/ ερώτημα/ παράπονο.

 Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, ούτε δεδομένα ανηλίκων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας στην Κοινή Βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Οι Πάροχοι εισάγουν τα Δεδομένα στην Κοινή Βάση. Όταν ζητήσετε να κάνετε ενεργοποίηση σύνδεσης σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή να μεταφέρετε τον αριθμό σύνδεσής σας με φορητότητα σε άλλο Πάροχο, ο Πάροχος, για να προβεί σε έλεγχο της φερεγγυότητάς σας, κάνει ηλεκτρονική αναζήτηση στην Κοινή Βάση χρησιμοποιώντας ως κλειδί αναζήτησης το συνδυασμό του ΑΦΜ με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου συνδρομητή ή την χώρα έκδοσης και τον αριθμό διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας στην περίπτωση αλλοδαπού συνδρομητή.

Η πληροφορία που επιστρέφει το σύστημα είναι «Ναι/Όχι». Ειδικότερα:

 • στην περίπτωση που έχετε οφειλές προς Πάροχο εμφανίζεται η ένδειξη «Ναι» και μια σήμανση (flag) «α« ή «β», αναλόγως σε ποια κατηγορία ανήκουν οι οφειλές σας.
 • στην περίπτωση που δεν έχετε οφειλές προς Πάροχο ή οι οφειλές σας δεν ανήκουν στις κατηγορίες «α» ή «β» εμφανίζεται η ένδειξη «Όχι» χωρίς καμία σήμανση (flag).

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Η επεξεργασία Δεδομένων ασυνέπειας είναι επιτρεπτή, καθώς καθίσταται απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού του αποτελεσματικού προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου εκ μέρους των Παρόχων. Ο εν λόγω σκοπός επεξεργασίας είναι σύννομος καθώς συντρέχει η περίπτωση του υπέρτερου εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός κλάδος (εταιρειών κινητής τηλεφωνίας), σύμφωνα με

 • την απόφαση 28/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),
 • τη γνωμοδότηση 1/2015 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),
 • το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο στ΄ του Κανονισμού GDPR.

Δεδομένα σας, τα οποία δίδετε για την άσκηση δικαιωμάτων σας επεξεργάζονται στο πλαίσιο της έννομης υποχρέωσης της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ να διαχειρίζεται, να απαντά και να ικανοποιεί τα αιτήματα σας.

Δεδομένα σας, τα οποία δίδετε κατά την υποβολή ερωτημάτων/ παραπόνων συλλέγονται για να σας απαντήσουμε, να επιλύσουμε το παράπονο σας, να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ομαλή λειτουργία της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στο πλαίσιο εννόμου συμφέροντος της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ.

Χρησιμοποιεί η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ τα Δεδομένα σας και για άλλους σκοπούς π.χ. σκοπούς προώθησης προϊόντων ή/ και υπηρεσιών;

Όχι, η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για άλλους σκοπούς.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων της Κοινής Βάσης;

Αποδέκτες των Δεδομένων, μέσω πρόσβασης στη Κοινή Βάση, είναι μόνο οι Πάροχοι.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας και τρίτοι εκτός των Παρόχων;

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας:

 • όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά,
 • όταν απαιτείται πρόσβαση στην Κοινή Βάση από Εκτελούντα την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, στο πλαίσιο λειτουργίας ή/και συντήρησης της Κοινής Βάσης, παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για θέματα που αφορούν το λογισμικό (π.χ. Kyndryl),
 • όταν υποβάλλετε ερωτήματα/ παράπονα προς το τηλεφωνικό κέντρο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, το οποίο διαχειρίζεται η Kyndryl.

Ποιος ο ρόλος της Kyndryl Ελλάς Μονοπρόσωπη;

Η εταιρία «Kyndryl Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε» (εφεξής Kyndryl), είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ και, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση της με την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, έχει αναλάβει τη δημιουργία της Κοινής Βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό η Kyndryl έχει πρόσβαση στην Κοινή Βάση και στα Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης.

Πώς εξασφαλίζει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ότι η Kyndryl σέβεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Kyndryl έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί στους όρους της σύμβασης της με την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ:

 • να τηρεί εχεμύθεια,
 • να μη στέλνει σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ,
 • να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (ή τρίτοι κατ’ εντολή της) διενεργεί εποπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης των ως άνω δεσμεύσεων της Kyndryl.

Στέλνει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας  Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

Πότε διαγράφονται τα Δεδομένα σας;

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ κρατά τα Δεδομένα σας πέντε (5) έτη από την ημερομηνία γέννησης της οφειλής. Αν προβείτε σε εξόφληση ή διακανονισμό της οφειλής σας με τον Πάροχο τα Δεδομένα σας διαγράφονται άμεσα. Οι Πάροχοι, ως Αποδέκτες, μπορούν να τηρούν τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τη σύναψη της σύμβασης που έχετε ζητήσει, αλλά όχι περισσότερο από πέντε (5) ημέρες.

Τα αιτήματα σας με τα οποία ασκείτε δικαιώματα διατηρούνται για 5 έτη, με εξαίρεση τα δικαιώματα Εναντίωσης και ανάκλησης του δικαιώματος εναντίωσης που διατηρούνται επ’ αόριστον.

Δεδομένα που δίδετε κατά την υποβολή ερωτήματος/ παραπόνου, που δεν αποτελεί άσκηση δικαιώματος τηρούνται για ένα έτος.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τόσο για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων της Κοινής Βάσης από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, όσο και για την ασφαλή μετάδοση των Δεδομένων κατά την καταχώρηση τους από τους Παρόχους στη Κοινή Βάση, αλλά και κατά τη λήψη απαντήσεων από αυτή. Έχουμε λάβει τα μέτρα που ορίστηκαν στη Γνωμοδότηση 1/2015 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τηρούμε για κάθε πρόσβαση που πραγματοποιήθηκε στη Κοινή Βάση αρχείο καταγραφής (logs):

 • Του χρόνου πρόσβασης και επεξεργασίας
 • Του μοναδικού προσωποποιημένου κωδικού του χρήστη που είχε πρόσβαση ή έκανε την επεξεργασία
 • Της αιτίας της πρόσβασης
 • Των Δεδομένων που επεξεργάστηκαν

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία Δεδομένων της Κοινής Βάσης επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Έχει ο Πάροχος σας υποχρέωση να σας ενημερώσει για την ένταξη σας στη Κοινή Βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Αν οι οφειλές σας ανήκουν στις κατηγορίες «α» ή «β», ο Πάροχός σας, αφού σας δώσει εύλογη προθεσμία να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας, σας ενημερώνει (π.χ. μέσω λογαριασμού ή επιστολής ή/και γραπτού μηνύματος) για την δυνατότητα του να καταχωρήσει τα Δεδομένα σας στην Κοινή Βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ.

Επιπλέον, η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διασφαλίζει ότι η πρόσβαση των Παρόχων στα Δεδομένα της Κοινής Βάσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας (όπως π.χ. μέσω σχετικής ενημέρωσης στην Αίτηση- Σύμβασή σας με τον Πάροχο της επιλογής σας σχετικά με την δυνατότητα του Παρόχου να αναζητήσει πληροφορίες για εσάς μέσα από τη Κοινή Βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ).

Αν ανήκετε στην κατηγορία «β» και αρνηθείτε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής σας για νόμιμο λόγο θα ενταχθείτε στη Κοινή Βάση;

Αν δεν προβείτε σε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής σας εξαιτίας της ύπαρξης κάποιου νόμιμου λόγου (επειδή, για παράδειγμα, αμφισβητείτε την οφειλή), τα Δεδομένα σας δεν θα καταχωρηθούν στη Κοινή Βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, εκτός εάν ο Πάροχος σας αποστείλει έγγραφη επιστολή, με την οποία απορρίπτει αιτιολογημένα και με συγκεκριμένα στοιχεία την αμφισβήτηση σας και συνάμα η αμφισβήτηση δεν έχει αχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr.

Γίνεται χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνονται αποφάσεις από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ή από τους Παρόχους βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας μέσω της Κοινής Βάσης. Η Κοινή Βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ χρησιμοποιείται από τους Παρόχους ως συμβουλευτικό εργαλείο και για οποιαδήποτε απόφαση του Παρόχου απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση (π.χ ενδεχομένως ο Πάροχος να σας προτείνει άλλο τηλεπικοινωνιακό προϊόν, που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές σας δυνατότητες ή να σας ζητήσει εγγύηση).

Δε γίνεται χρήση «cookies» στην ιστοσελίδα μας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

Η Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ διέπεται από α) το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, β) την με αρ. 1/2015 Γνωμοδότηση και γ) την με αρ. 28/2017 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε κρίνουμε αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.